Regulamin


Warunki Sprzedaży, Dostaw i Płatności Realizowane przez Sklep “Rarytasy i Wino”

§ 1. Informacje Ogólne; Definicje

 1. Niniejsze warunki umów (dotyczących sprzedaży oraz dostaw) zawieranych ze sklepem Rarytasy i Wino (www.rarytasyiwino.pl) mogą być stosowane w stosunkach prawnych GF FINE FOOD sp. z o.o. z siedzibą Łomianki Dolne, 05-092 Wiślana 26, NIP: 1182258229, REGON: 524709885, KRS: 0001024653, w których ww. przedsiębiorca jest zleceniobiorcą (dostawcą usług) lub sprzedawcą.
 2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą – Sklep Rarytasy i Wino, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Sprzedawca / Zleceniobiorca – GF FINE FOOD sp. z o.o. z siedzibą Łomianki Dolne, 05-092 Wiślana 26, NIP: 1182258229, REGON: 524709885, KRS: 0001024653; Zwany dalej Sklep Rarytasy i Wino,
  2. Towary – rzeczy ruchome, których fotografie oraz szczegółowe opisy dostępne są na odpowiednich podstronach witryny www.rarytasyiwino.pl. Kwoty wyrażone w polskich złotych (PLN), podane przy opisie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
  3. Klient / Zamawiający – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który wyraził drogą mailową (w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego witryny www.rarytasyiwino.pl) lub telefoniczną deklarację zakupu towarów i wypełnił warunki niezbędne do wykonania zamówienia wymienione w § 3. Złożenie deklaracji zakupu jest rozumiane jako złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru, które nie jest jeszcze równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące m.in. wielkości zamówienia składanego u Zleceniobiorcy powinny odbywać się drogą pisemną (mailowo) pod rygorem nieważności.
  4. Cena – zaoferowana przez Klienta i zaakceptowana przez Sprzedawcę kwota w polskich złotych lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić celem dostawy towaru. Łączna Cena za zamówione towary może być powiększona o dodatkowe koszty (np. koszty dostawy / koszty dostawy specjalnej – transport paletowy, chłodzony etc.). Wszystkie koszty dodatkowe zostają przedstawione Klientowi przed zawarciem umowy.

§ 2. Towary

 1. Wszystkie Towary znajdujące się na stronie Sklepu Rarytasy i Wino zostały oznaczone kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów.
 2. Wszystkie oferowane za pośrednictwem Sklepu Rarytasy i Wino towary są fabrycznie zapakowane, posiadają wszystkie wymagane atesty i są legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad.
 3. Niektóre z oferowanych przez Sklep Rarytasy i Wino towary mogą czasowo być niedostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Klienta oferty ich nabycia, Sprzedawca poinformuje o ich tymczasowej niedostępności oraz przedstawi orientacyjny termin dostarczenia ich do Klienta.
 4. W przypadku chęci zamówienia towarów nie występujących w stałej ofercie sklepu – mało popularnych, specjalnie sprowadzanych na zamówienie Klienta etc. Sprzedawca przed przyjęciem oferty może zastrzec, iż dostawa Towaru będzie zrealizowana dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówionego Towaru. Każdorazowo taka konieczność zostanie przedstawiona Klientowi przed zawarciem umowy.

§ 3. Zamówienia; Oferty Nabycia Towarów

 1. Złożenie Oferty Nabycia Towarów i Usług przez Klienta, zwane dalej Zamówieniem, odbywa się za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie Sklepu – zwanego dalej sklepem internetowym, działającego pod adresem www.rarytasyiwino.pl/sklep/. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może zdecydować się przyjąć zamówienie telefonicznie pod nr tel. +48 691 896 050 lub +48 691 896 043 lub za pośrednictwem poczty e-mail (info@rarytasyiwino.pl).
  Treść Zamówienia musi zawierać następujące dane:
  1. nazwa podmiotu zamawiającego (Klienta),
  2. wielkość zamówienia
  3. poszczególne nazwy wybranych towarów
  4. oczekiwany termin realizacji zamówienia,
  5. informację na temat wybranego sposobu doręczenia Zamówienia: odbiór osobisty / dostawa realizowana na zlecenie Klienta / dostawa realizowana przez Zleceniobiorcę. Dostawa realizowana przez Zleceniobiorcę wiąże się z dodatkowymi kosztami, które zostaną przedstawione Klientowi przed zawarciem umowy.
 2. W ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, aby przyjąć lub przedstawić Klientowi ofertę zawierającą przykładowe propozycje realizacji zamówienia (spośród gotowych propozycji lub przygotowane wg dyspozycji Klienta). W ofercie zawarte zostały informacje dotyczące rodzaju produktu, jego składu jakościowego, wagi lub pojemności oraz wartości odżywczych artykułów spożywczych. Oferta szczegółowo wskazuje cenę pojedynczego produktu w kwocie brutto, zawierającej podatek VAT, zależnie od rodzaju produktu w wysokości 23%, 8% lub 5% oraz kwotę określającą wartość całego zamówienia również w kwocie brutto.
 3. Wszystkie elementy oferty zachowują swoją ważność przez 14 dni od daty sporządzenia, o ile termin nie został określony odmiennie. Zamówienie złożone przez Zamawiającego jest dla Sklepu Rarytasy i Wino wiążące od momentu wysłania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Niniejszy zapis dotyczy także wszelkiego rodzaju załączników, uzupełnień, ustalonych zmian, projektów, wymiarów, pojemności bądź gramatury, smaków, kolorów oraz planowanego terminu realizacji.
 4. W przypadkach, gdy kontakt z Klientem jest niemożliwy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy oraz tych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. niepoprawny adres e-mail Klienta podany w formularzu kontaktowym), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów lub Usług zostanie odrzucona przez Sprzedawcę.
 5. Wszystkie podane w ofertach ceny zostały ustalone loco Sklep Rarytasy i Wino, ul. Słowackiego 7, 05-120 w Legionowie.
 6. Podane w ofercie ceny nie uwzględniają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki wg rozdzielników etc. W przypadkach zastosowania niestandardowych opakowań wg życzeń Klienta, do ceny towarów zostanie doliczony ich koszt.
 7. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów lub Usług rodzi po stronie Sprzedającego prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy.
 8. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

§ 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży; Przekazanie Umowy do Realizacji

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Sklep Rarytasy i Wino przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym potwierdzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Następuje ono w formie pisemnej i jest przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem złożenia zamówienia w sklepie internetowym lub poprzez potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Skład produktowy oferty ulec modyfikacjom – po konsultacji z Klientem tj. w przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzących w skład złożonego zamówienia, sprzedawca zobowiązuje się zaproponować Kupującemu towary zamienne – równorzędne lub wyższej wartości. Wszelkie zmiany dotyczące składu zamówienia zostaną skonsultowane z Klientem i przekazane do realizacji dopiero po uzyskaniu z jego strony akceptacji.
 3. Koniecznym warunkiem przekazania umowy do realizacji, o ile zamówienie nie jest opłacane “za pobraniem”, jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty w wysokości 100% wartości brutto całego zamówienia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Płatność powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta, na podstawie zamówienia internetowego lub wystawionej FV. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. W szczególnych okolicznościach (rozumianych najczęściej jako krótki termin realizacji) czas oczekiwania na płatność może zostać skrócony.

§ 5. Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje w terminie standardowym 3-5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych. Wyjątek może stanowić zamówienie, które zostało przyjęte przez Sprzedającego – Sklep Rarytasy i Wino do realizacji w innym terminie (koniecznie określonym pisemnie).
 2. Zleceniobiorca – Sklep Rarytasy i Wino zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego.
 3. Sklep Rarytasy i Wino nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (również wówczas, gdy daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej lub innych zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym m.in. warunki pogodowe, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, trudności w uzyskaniu surowców lub nakazy urzędowe.
 4. Zleceniobiorca – Sklep Rarytasy i Wino zastrzega sobie prawo do odroczenia lub odstąpienia od wykonania zlecenia, jeśli jego realizacja napotyka na przeszkody opisane powyżej.
 5. Podczas realizacji zlecenia, którego przedmiotem są artykuły spożywcze wymagające szczególnego sposobu przechowywania (np. w warunkach chłodniczych) Sklep Rarytasy i Wino zobowiązuje się udzielić Klientowi szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania produktu. Zleceniobiorca – Sklep Rarytasy i Wino gwarantuje deklarowany minimalny okres przydatności do spożycia tylko w sytuacji, gdy towary nabyte przez Klienta były przez Niego odpowiednio przechowywane.
 6. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane z momentem bezpośredniego odbioru zamówionego Towaru przez Klienta lub z chwilą nadania zamówienia przez Sprzedającego – Sklep Rarytasy i Wino do przewozu.
 7. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Sklepu Rarytasy i Wino (GF FINE FOOD sp. z o.o. z siedzibą Łomianki Dolne, 05-092 Wiślana 26, NIP: 1182258229, REGON: 524709885, KRS: 0001024653,) do czasu otrzymania umówionej, całkowitej zapłaty za realizowane zamówienie.

§ 6. Terminy Realizacji i Zasady Dostaw

 1. Termin realizacji każdego z zamówień, o ile nie został ustalony z Klientem inaczej (indywidualnie i potwierdzony pisemnie drogą mailową), został określony w § 5 pkt. 1. jako 3-5 dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych) od czasu złożenia zamówienia.
 2. Na termin dostawy zamówionych towarów do Klienta składają się:
  1. okres kompletacji zamówienia (złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez Sprzedawcę oraz – jeżeli wynika to z wyboru Klienta lub wymogu Sprzedającego – płatność), oraz
  2. czas dostarczenia zamówionych Towarów do Klienta.
 3. Dostawa zamówienia zostaje przekazana do realizacji w ustalonym z Klientem terminie, po uregulowaniu całkowitej wartości zamówienia, z wyłączeniem zamówień wysyłanych za pobraniem, lub odbieranych osobiście. Szczegółowe kwestie dotyczące płatności za zamówienia zostały przedstawione w § 7. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku GF Fine Food Sp. z o.o.
 4. Odbiór towaru następuje z magazynu Rarytasy i Wino na koszt Zamawiającego.
 5. Firma Rarytasy i Wino wysyła dostawę skompletowanych przez nią towarów za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu, na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Z chwilą wydania zamówienia z magazynu, Sklep Rarytasy i Wino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania wynikłe ze strony firm transportowych.
 6. Niektóre z produktów oferowanych przez Rarytasy i Wino wymagają specjalnych form lub środków transportu – transport paletowy, transport chłodniczy etc. O konieczności wybrania szczególnych form przewozu i ich kosztach Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany przez Sklep Rarytasy i Wino. Jedynie na wyraźne, pisemne zlecenie, koszt i ryzyko Klienta Zamówienie może zostać wysłane bez zabezpieczeń (np. bez palet, samochodami bez zabezpieczeń termicznych itd.). Towar transportowany w ten sposób, w żadnym zakresie, nie podlega reklamacji w Sklepie Rarytasy i Wino.
 7. W przypadku gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług wybranej firmy oraz sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności kuriera.
 8. W razie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, Klient standardowo zostaje zobowiązany do: sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej, wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki oraz przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do Sklepu Rarytasy i Wino w terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia przesyłki.

§ 7. Formy Płatności

 1. Płatność za zamówione towary może być uiszczona poprzez:
  1. płatność gotówkową lub kartą (przy odbiorze towarów);
  2. przelew bankowy na konto Sprzedającego
  3. szybkie płatności elektroniczne (Przelewy24 | PayPro SA)
 2. Szybkie płatności Przelewy24 oferowana przez PayPro SA:
  • Forma płatności Przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.pl, należącego i obsługiwanego przez firmę PayPro SA z siedzibą w 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS 0000347935. Przelewy.pl udostępnia miedzy innymi następujące formy płatnosci: e-przelewy, kartą płatniczą, e-transfery, przekazy i przelewy bankowe.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • GF Fine Food Sp. z o.o. nie pobiera opłat od klientów za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro SA
  • Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez PayPro SA
  • GF Fine Food Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez PayPro SA oraz za sposób przetwarzania danych osobowych przez PayPro SA
  • Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez Przelewy24 zgłoszone do GF Fine Food Sp. z o.o. będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayPro SA na warunkach i w terminie określonym w regulaminie Przelewy24. Klient składając reklamację dotyczącą płatności za pośrednictwem Przelewy24 powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez Przelewy24.
 3. Jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.
 4. W przypadku nie możności dokonania zwrotu z powodu okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności (szczególnie – niemożność skontaktowania się z Klientem) Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

§ 8. Zwroty i Reklamacje

 1. Klient ma prawo – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r  (Dz.U. 2014 poz. 827) –  odstąpić od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejszy zapis dotyczy  wszystkich towarów z wyłączeniem towarów objętych ustawą – art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827) (patrz § 7. 2 – “wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”).
 2. [Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy] Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827) Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz (Towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zindywidualizowane, spersonalizowane dla Klienta produkty – etykiety / dekoracje / grawerunek).
 3. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a przedmiot umowy musi zostać zwrócony przez Kupującego do Sprzedawcy.
 4. Zwrot Towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie Towarów. Wraz z Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup Towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.). Koszty zwrotu Towarów do Sklepu pokrywa konsument.
 5. Sprzedawcy pozostaje prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego – Sklep Rarytasy i Wino wyłącznie w przypadku ich pisemnego zgłoszenia (drogą mailową pod adres: info@rarytasyiwino.pl) w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej do 10 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 8. W przypadku, gdy reklamacja ma charakter jakościowy, niezbędnym warunkiem jej rozpatrzenia jest dostarczenie do siedziby firmy Sklep Rarytasy i Wino wadliwego towaru. Kosz dostarczenia pokrywa Zamawiający. W przypadku uznania słuszności reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Zamawiającemu.
 9. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sklep Rarytasy i Wino objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne, udzieloną przez producentów w.w. Towarów.
 10. Reklamacje dotyczące szkód powstałych w wyniku opóźnienia odbioru towaru lub jego niewłaściwego przechowywania, nie będą rozpatrywane.
 11. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kwestiach wyglądu etykiet produktów (zmienianych okresowo przez producentów), a tych przedstawionych na zdjęciach w sklepie internetowym www.ratytasyiwino.pl/sklep, nie stanowią prawa do zwrotu towaru i nie będą uwzględniane.

§ 9. Odpowiedzialność; Rozwiązanie Umowy

 1. Sklep Rarytasy i Wino zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w niżej wymienionych przypadkach:
  1. nie zrealizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy,
  2. wstrzymania płatności,
  3. złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość,
  4. rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

§ 10. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca – Sklep Rarytasy i Wino
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 3. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
  Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Zamawiającego:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres do wysyłki produktów
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu kontaktowego.
 4. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.5. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 5. W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do Zamawiającego dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 7. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz uzupełnił posiadane systemy ochrony danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 11. Pozostałe Postanowieniarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Wszelką korespondencję mailową dotyczącą zamówień, zapytań ofertowych, reklamacji należy kierować na adres mailowy: info@rarytasyiwino.pl.
 2. Na witrynie www.rarytasyiwino.pl przedstawiona została oferta alkoholowa, jednak sprzedaż produktów alkoholowych odbywa się jedynie w fizycznym lokalu sklepu mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 7, 05-120, Legionowo. Nie istnieje możliwość zdalnego zakupu alkoholu poprzez sklep internetowy, zamówione w sklepie alkohole muszą zostać odebrane przez Kupującego osobiście.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia błędów lub nieścisłości na stronie internetowej. Co za tym idzie, informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 4. Wszelkie logotypy oraz nazwy własne użyte na potrzeby stworzenia oferty handlowej są własnością ich właścicieli, a ich wykorzystanie na stronie www ma charakter służący jedynie celom poglądowym.
 5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej. Zdjęcia kategorii produktowych wykorzystane na stronie są wyłączną własnością Sprzedającego – Sklep Rarytasy i Wino (GF FINE FOOD sp. z o.o. z siedzibą Łomianki Dolne, 05-092 Wiślana 26, NIP: 1182258229, REGON: 524709885, KRS: 0001024653)
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce “Regulamin” na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Zamawiającego. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Zamawiającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 9. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 10. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 11. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 12. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
  Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
  1. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
  2. istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.